Restauratie atelier Boeijink, Boekel, Van der Knaap Schilderijenrestauratie te Haarlem

Een schilderijen collectie inventariseren en behandelen.


De procedure.

Na het bekijken van de collectie op locatie, besluiten we samen met u wat het beste is om te doen. Dit kunnen meerdere opties zijn:
  A. Het ter plekke inventariseren van de collectie door middel van het maken van conditiebeschrijvingen van elk schilderij. Deze gegevens worden ingevoerd in een database van waaruit formulieren, rapporten en grafieken kunnen worden opgemaakt die een gedetailleerd overzicht geven van de staat waarin de collectie verkeert. Bij deze gegevens wordt een advies gegeven voor een plan van aanpak. Hierbij is, wanneer nodig, ook een advies met betrekking tot de omgevingsfactoren zoals luchtvochtigheid, temperatuur, licht en berging opgenomen.
B. Zoals bij A met daaraan toegevoegd de preservering van de schilderijen. Dit houdt in dat de schilderijen op locatie worden uitgelijst, stofvrij gemaakt en verantwoord zullen worden ingelijst. Voor schilderijen op doek zal een achterkantbescherming worden aangebracht.
C. Na A en B wordt een schriftelijke offerte gemaakt. De offerte bestaat uit een behandelingsvoorstel en een begroting. Deze behandelingen vinden, in tegenstelling tot voorgaande, op ons atelier plaats.
In deze offerte wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1. conservering; noodzakelijke ingrepen om achteruitgang te voorkomen.
2.  conservering en presentabel maken; noodzakelijke ingrepen en het eenvoudig ontstoren van de meest storende elementen.
3. restauratie, dit houdt in dat alle handelingen worden verricht om het object in een van tevoren gedefinieerde toestand te brengen.
Bij elk van deze drie mogelijkheden worden de te verwachten kosten vermeld.

Na het ontvangst van een schriftelijk akkoord of een akkoord per e-mail zal met de behandeling(en) worden begonnen.
Van elke behandeling wordt een verslag gemaakt, dit verslag wordt samen met de werkfoto's digitaal aangeleverd.
Aan een schriftelijke offerte zijn geen kosten verbonden wanneer er een opdracht volgt, van tevoren worden de kosten voor de offerte afgesproken.
Onze kosten worden bepaald door het aantal bestede uren, de reis- en verblijfskosten en de materiaalkosten. Op alle rekeningen is 21% BTW inbegrepen.
Wanneer een schilderij of schilderijen naar het atelier worden gebracht ontvangt u van ons een ondertekend ontvangst/afgifte bewijs (voorbeeld PDF).
U dient zelf de kunstwerken te verzekeren voor vervoer en verblijf in ons atelier.

> voorbeeld van rapportage
> verbeterde inlijsting van schilderijen
> achterkantbescherming


Van inventarisatie tot en met restauratie.

Een collectie behandelen kan een gecompliceerde zaak zijn; dit ligt aan de hoeveelheid objecten, de locatie(s), het soort objecten (oud, modern, groot, klein, panelen, doeken enz.) en de conditie van de objecten. Om dit adequaat te doen is het nodig de behandeling in stappen te verrichten.

Het traject bestaat uit een eerste contact waardoor wij een globaal overzicht krijgen van het geheel. Bij dit eerste bezoek geven wij een advies hoe de collectie dient te worden aangepakt. In de meeste gevallen beginnen wij met het maken van conditie beschrijvingen van elk object en het geven van adviezen ten aanzien van de omgevingsfactoren. Voor adviezen over de omgevingsfactoren zullen wij een aantal metingen verrichten. Deze metingen zijn standaard bij het behandelen van een collectie. De omgevingsfactoren zijn onlosmakelijk verbonden met de condities van objecten, het is onze taak u te adviseren hoe de collectie te beschermen voor verval.
Praktisch is het om bij de inventarisering ervoor te kiezen de objecten verbeterd in te lijsten, stofvrij te maken, te voorzien van een achterkantbescherming en het ophangsysteem te controleren en, wanneer noodzakelijk, te verbeteren.
Na de inventarisatie worden rapporten gemaakt. Naar aanleiding van deze rapporten wordt een in niveaus, voor wat betreft behandeling en kosten, opgesplitste offerte voor vervolgbehandeling gegeven.

De conservering en restauratie van de objecten vinden in ons atelier plaats. De conservering is noodzakelijk voor het behoud van objecten en bestaat uit het bestrijden van biologische aantastingen en actief verval. Ons advies is om de urgent verklaarde objecten als eerste te laten behandelen zodat actief verval zo spoedig mogelijk wordt stopgezet.


Collectie inventarisatie ten behoeve van subsidie aanvragen.

De schilderijencollectie zal alleen worden geinventariseerd. Hierbij zijn een plan van aanpak en adviezen ten aanzien van de omgevingsfactoren inbegrepen maar het belangrijkste, de conservering en bestrijding van de biologische aantasting, worden nog niet toegepast. Er zal geen uitvoerend werk worden gedaan.

Voor deze optie wordt gekozen wanneer een overzicht van de conditie van een collectie met de kosten voor de aanpak gewenst is. De aanpak betreft conservering, restauratie, verbeterd inlijsten en eventueel verbetering van omgevingsfactoren.
Onze rapporten zijn een degelijk instrument voor het verkrijgen van budgetten bij onder andere het aanschrijven van fondsen, het zoeken van sponsoren of het verkrijgen van subsidies.


Alleen advies behoud en beheer van een collectie.

Wij geven adviezen voor het behoud en beheer van collecties, na de collectie en de locatie(s) gezien te hebben en metingen te hebben verricht. De collecties hoeven niet alleen schilderijencollecties te zijn, het kunnen ook gemengde collecties zijn. Wij werken nauw samen met andere restauratiedisciplines zoals papier-, meubel- en textielrestauratoren.

Deze adviezen betreffen onder andere: klimaat (vocht en temperatuur), licht en verlichting, inrichting, opbergsystemen, schilderijenrekken, ophangsystemen, zuurvrije en oplosmiddelenvrije materialen.

Aan de hand van een rapport zal het advies aan u kenbaar worden gemaakt op volgorde van noodzakelijkheid, welke aanpassingen of veranderingen gewenst zijn en wat de te verwachten kosten ongeveer zullen worden.


Omgaan met een collectie.

U dient met het volgende rekening te houden:

De bewaaromstandigheden:
- het gebouw en de ruimte
- de omgevingsfactoren zoals vocht, temperatuur en licht
- de berging en inrichting zoals stellingen, kasten, rekken en toegankelijkheid
- de veiligheid en beveiliging zoals brand-, inbraakbeveiliging, sleutelbeheer en calamiteitenplan

De objecten:
-inventarisatie van de conditie
-het conserveringsplan
-uitvoeren conserveringsplan.

Het onderhoud van de collectie en omgeving:
-onderhoudsprogramma c.q. collectiemanagement
-de mensen (opleiden en instrueren)

Het heeft geen zin om een object te conserveren dat door slechte bewaaromstandigheden beschadiging heeft opgelopen, als het object weer in dezelfde omstandigheden wordt teruggeplaatst.

> omgevingsfactoren voor schilderijen zoals klimaat en licht
> omgevingsfactoren zoals depot, berging, rekken enz.
> onderhoud van schilderijen


Betekenis restauratie, conservering en preservering.

Passieve of preventieve conservering:
het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen.
Voorbeelden: de luchtvochtigheid optimaliseren door ont- en bevochtigingsapparatuur.

Preservering:
het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is verval van een voorwerp te verhinderen, waarvan men de zekerheid heeft dat het binnen afzienbare tijd zal kunnen gaan optreden.
Voorbeelden: de inlijsting van een schilderij verbeteren en het aanbrengen van een zuurvrije achterkant bescherming.

Conservering:
het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is de toestand van een voorwerp te stabiliseren, geconstateerd verval tegen te gaan of verval van een voorwerp te verhinderen waarvan men de zekerheid heeft dat het binnen afzienbare tijd zal gaan optreden.
Voorbeelden: vastzetten losse verfschilfers en houtwormbestrijding.

Restauratie:
het geheel van handelingen en het daaraan voorafgaande onderzoek om een beschadigd of een gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp in oorspronkelijke of een andere, van te voren gedefinieerde toestand terug te brengen.
Voorbeelden: het verwijderen van vergeelde vernis en het retoucheren van beschadigingen in de verflaag.Restauratie atelier
Tingietersweg 87
2031 ER Haarlem

+31 (0)23 5514993
atelier@schilderijenrestaurator.nl
schilderijenrestaurator.nl

Locatie/routes »


Social Media

Schilderijen restauratie atelier op Facebook  Schilderijen restauratie atelier op Instagram  Schilderijen restauratie atelier op LinkedIn
rodelijn