Restauratie atelier Boeijink, Boekel, Van der Knaap Schilderijenrestauratie te Haarlem

Een schilderij, paneel of beschilderd object laten restaureren.


De procedure

Allereerst neemt u contact met ons op voor een afspraak.
Na het bekijken van het kunstwerk of de kunstwerken, op het atelier of op locatie, besluiten we samen met u wat het beste is om te doen. Dit kunnen meerdere opties zijn:
 1. Een behandeling is niet echt noodzakelijk, geen kosten.
 2. Een kleine ingreep is voldoende, de kosten die daaraan verbonden zijn worden direct afgesproken.
 3. Er wordt een schriftelijke offerte gemaakt. De offerte bestaat uit een conditiebeschrijving van het object, een behandelingsvoorstel en een begroting.
  In deze offerte wordt een onderscheid gemaakt tussen:
  1. conservering (noodzakelijke ingrepen om achteruitgang te voorkomen).
  2. conservering en presentabel maken (noodzakelijke ingrepen & eenvoudig ontstoren van de meest storende elementen).
  3. restauratie, d.w.z. alle handelingen verrichten om het object in een van te voren gedefinieerde toestand te brengen.
  Bij elk van deze drie mogelijkheden worden de te verwachten kosten vermeld.
Behandelingsvoorstellen kunnen enkelvoudig (voorbeeld) en met keuzemogelijkheden (voorbeeld) zijn. Dit heeft te maken met de complexiteit van de behandeling. Een uitgebreide behandelingsvoorstel bestaat uit meerdere voorstellen van een eenvoudige(allernoodzakelijkste) tot en met een volledige restauratie.
Na het ontvangst van een schriftelijk akkoord of een akkoord per e-mail zal met de behandeling worden begonnen.
Van elke behandeling wordt een verslag gemaakt, dit verslag wordt samen met de werkfoto's digitaal aangeleverd.
Aan een schriftelijke offerte zijn geen kosten verbonden wanneer er een opdracht volgt, van tevoren worden de kosten voor de offerte afgesproken.
Op alle rekeningen is 21% BTW inbegrepen.
Bij het achterlaten van het schilderij in ons atelier ontvangt u van ons een ondertekend ontvangst/afgifte bewijs (voorbeeld PDF).
U dient zelf het kunstwerk te verzekeren voor het vervoer en het verblijf in ons atelier.
Als de behandeling is afgerond krijgt u een gereedmelding waarin wij u vragen contact met ons op te nemen voor het bekijken van het resultaat en het retourtransport.


Is restauratie van mijn kunstwerk noodzakelijk ?

De conditie van het kunstwerk bepaald of restauratie noodzakelijk is.

Schilderijen veranderen met de tijd. Sommige onvermijdelijke gevolgen van ouder worden, zoals het transparanter worden van olieverf of het verschijnen van een bepaald type craquelures, vormen geen bedreiging voor de stabiliteit van het schilderij en zullen niet altijd gezien worden als beschadigingen. Een van de meest voorkomende tekenen van ouderdom is een donker of geel geworden oppervlak veroorzaakt door vuil of verkleuring van het vernis. Als een vernis zodanig verkleurd is dat de oorspronkelijke kleuren en de balans tussen licht en donker niet meer helder zijn, kan deze gewoonlijk worden verwijderd door een restaurator, maar enige blijk van ouder worden ligt in de verwachting en moet geaccepteerd worden.
Maar, als structurele beschadigingen zich voordoen aan een schilderij, zoals scheuren, afbladderende verf, craquelures met opstaande randjes, of schimmel, raadpleeg dan een restaurator om vast te stellen wat voor behandeling uw schilderij nodig heeft in de toekomst.

> schilderijen onderhoud


Het kunstwerk is monumentaal en/of zit vast.

U maakt met ons een afspraak om het kunstwerk te komen bekijken.
Tijdens dit bezoek bekijken wij wat er met het kunstwerk aan de hand is en hoe de situatie is waarin het kunstwerk zich bevindt. Aan de hand van hetgeen wij aantreffen en wat uw wensen zijn kunt u besluiten of u een offerte wilt laten maken.

Voor het maken van een offerte wordt opnieuw een afspraak gemaakt waarop een grondiger onderzoek gedaan zal worden. Aan deze offerte zijn kosten verbonden, deze kosten zullen van te voren worden afgesproken.

Bij het maken van de offerte wordt ook bekeken of het kunstwerk ter plekke of op het atelier behandeld zal worden. Dit besluit wordt genomen aan de hand van een aantal factoren, zoals: de kwetsbaarheid van het object, of het object demontabel is, de werkruimte ter plekke enz. Het komt ook voor dat er eerst conserverende handelingen moeten worden verricht voordat er gedemonteerd en/of vervoerd kan worden.


Offerte verplicht niet tot restauratie.

Na het maken van een schriftelijke offerte bent u niet verplicht het kunstwerk te laten restaureren, wel kunnen de offertekosten in rekening worden gebracht. Voordat er een schriftelijke offerte wordt gemaakt worden deze kosten afgesproken.

Bij het verstrekken van een behandelingsopdracht worden deze kosten niet in rekening gebracht.


Schadetaxatie voor de verzekering.

Voor schadetaxatie van schilderijen, panelen en beschilderde objecten kunt u bij ons terecht. Wij maken voor u een rapport met de inventarisatie van de schade en de kosten voor de restauratie.

Ga voorzichtig om met het object en vervoer het op de juiste manier. > advies transport

Beredderen:
Bepaalde typen beschadigingen of aantastingen hebben de eigenschap in de loop der tijd te verergeren, wacht dus niet te lang met het laten inventariseren van een beschadigd object. Wij kunnen dit soort processen soms met eenvoudige ingrepen remmen zodat, eventueel, in een later stadium tot conservering en restauratie kan worden overgegaan.


Het verzekeren van kunstobjecten.

Waardevolle kunstwerken vallen niet zonder meer onder een inboedelverzekering en voor vervoer dienen ze soms apart verzekerd te worden.
Vraag uw verzekeringsadviseur hoe u uw kunstobjecten het best kunt verzekeren.
Wanneer u besluit het kunstwerk te vervoeren en het een periode in ons atelier achter te laten dient u dit te melden bij uw verzekeringsadviseur. U kunt daarbij melden dat wij zeer goed beveiligd zijn, desgewenst sturen wij uw assuradeur een kopie van een recent beveiligingscertificaat.


Een restauratiekosten advies voor de aankoop van een schilderij.

Wij kunnen adviseren over eventuele restauratiekosten van een nog aan te kopen schilderij. Het is verstandig om voor aankoop een restaurator te laten kijken naar de eventuele behandelingskosten en mogelijkheden. Dit zal echter altijd een indicatie zijn omdat een betrouwbare offerte vaak pas op het restauratieatelier kan worden opgesteld in verband met de voor onderzoek benodigde onderzoeksapparatuur.
Om bovengenoemde redenen wordt het behandelingsaankoopadvies mondeling gegeven.
In de regio Amsterdam, Haarlem en Zaanstad is dit advies kosteloos, buiten deze regio zullen voorrijkosten berekend worden.

Aan de hand van, bijvoorbeeld per e-mail verzonden, foto's is het soms mogelijk om een advies te geven.


Taxatie/waarde van kunstwerken.

Het taxeren van kunstvoorwerpen doen wij niet, hiervoor dient u een beëdigd taxateur te raadplegen. Wij kunnen u adviseren over de kosten van een restauratie of het doen van een schadetaxatie.
Het taxeren van kunstwerken is een ander vakgebied.

Over de financiële verhouding tussen de waarde van een kunstwerk tot de kosten van de behandeling kunnen wij dus geen uitspraken doen. De waarde van een kunstwerk kan bij taxatie laag zijn, de emotionele waarde kan echter hoog zijn. U dient zelf te overwegen of u tot restauratie wil overgaan.

Het conserveren/restaureren van een kunstwerk kan meestal in verschillende niveaus worden gedaan, dat wil zeggen van een lichte ontstorende behandeling tot een uitgebreide behandeling. De kosten die daaraan verbonden zijn verschillen. U kunt zelf kiezen welke behandeling u wenst.

Wij kunnen door conservering en behoud/beheer advisering in een vroeg stadium een kunstwerk behoeden voor actieve achteruitgang; de kosten voor toekomstige schade kunnen zo beperkt worden.


Kosteloos advies.

Op gebied van restauratie, conservering, preservering, collectiebeheer, omgevingsfactoren, berging, calamiteiten enzovoort geven wij kosteloos advies.
 • Wanneer u met een kunstwerk naar het atelier komt, kunnen wij mondeling een behandelingsadvies geven.
 • Aan de hand van per email verzonden foto's is het soms mogelijk een behandelingsadvies te geven.
 • Ook zijn adviezen via telefoon of email mogelijk voor wat betreft de omgevingsfactoren.
Het zal meestal in de praktijk blijken dat een behandelingsadvies, een advies over omgevingsfactoren of een advies over collectiebeheer niet te geven is zonder een grondiger onderzoek. Zowel de restauratie van kunstwerken, het beheren van collecties en het beheersen van de omgevingsfactoren zijn complexe zaken. Een algemeen advies bestaat vrijwel niet in ons vak, de variëteiten zijn te groot. Dit hebben wij mede door onze website trachten duidelijk te maken.

Kunstwerken en omgevingsfactoren (licht, temperatuur, vochtigheid, menselijke activiteit, luchtverontreiniging, methode van berging enz.) zijn nauw met elkaar verbonden. De grote verscheidenheid van kunstwerken en de grote variatie van omgevingsfactoren bepalen dat voor elk advies onderzoek van de situatie dient plaats te vinden. Als bijvoorbeeld een schilderij schade oploopt door verkeerde omgevingsfactoren dienen naast het behandelen van het schilderij ook de omgevingsfactoren te worden verbeterd.

> schilderijen onderhoud
> onze adresgegevens


Onderzoek.

Wij beschikken over apparatuur en middelen om een schilderij of beschilderd object te onderzoeken. Onderzoek is noodzakelijk, het niveau verschilt per object en is afhankelijk van de complexiteit. Wanneer u met een schilderij naar ons atelier komt doen wij direct in uw aanwezigheid een klein onderzoek om de conditie ervan te bepalen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat meer onderzoek noodzakelijk is om tot een juist advies te komen. In dat geval vragen wij het schilderij bij ons achter te laten, in de periode die volgt doen wij diverse onderzoeken. De hieruit voortgekomen bevindingen en conclusies zullen inzichtelijk worden gedocumenteerd.
In enkele gevallen dient diepgaand onderzoek te worden gedaan, wanneer nodig schakelen wij externe specialisten in.
De kosten voor onderzoek spreken wij van tevoren met u af.


Het subsidiëren van een restauratie.

In Nederland zijn een aantal fondsen die subsidie verstrekken voor conservering, restauratie, collectiebeheer en het verbeteren van omgevingsfactoren (klimaatapparatuur, depotbouw en -verbouw en depot inrichting).
U dient zelf bij de betreffende subsidiegevers en fondsen uit te zoeken of uw kunstwerk(en) in aanmerking komt voor subsidie voor conservering en/of restauratie.
Een organisatie die restauraties subsidieert voor particulieren is de Stichting Bonhomme Tielens.

> VSB Fonds
> Het Prins Berhard Cultuurfonds
> Mondriaan Fonds


Een second opinion.

Ook voor een second opinion kunt u bij ons terecht, neemt u contact met ons op voor een afspraak.


Ander object laten restaureren.

Neemt u contact met ons op voor advies, wij beschikken over een uitgebreid netwerk van restauratoren uit de verschillende disciplines. Met een aantal werken wij nauw samen.
Zie pagina restauratie-atelier voor onze contactgegevens of maak gebruik van het contactformulier.


Betekenis restauratie, conservering en preservering.

Preventieve of passieve conservering:
het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen.
Voorbeelden: de luchtvochtigheid optimaliseren door ont- en bevochtigingsapparatuur.

Preservering:
het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is verval van een voorwerp te verhinderen, waarvan men de zekerheid heeft dat het binnen afzienbare tijd zal gaan optreden.
Voorbeelden: de inlijsting van een schilderij verbeteren en het aanbrengen van een zuurvrije achterkant bescherming. Meer informatie over verbeterde inlijsting.

Conservering:
het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is de toestand van een voorwerp te stabiliseren, geconstateerd verval tegen te gaan of verval van een voorwerp te verhinderen waarvan men de zekerheid heeft dat het binnen afzienbare tijd zal gaan optreden.
Voorbeelden: vastzetten losse verfschilfers en houtwormbestrijding.

Restauratie:
het geheel van handelingen en het daaraan voorafgaande onderzoek om een beschadigd of een gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp in oorspronkelijke of een andere, van te voren gedefinieerde toestand terug te brengen.
Voorbeelden: het verwijderen van vergeelde vernis en het retoucheren van beschadigingen in de verflaag.


Het zelf restaureren van een kunstwerk.

Bent u geen restaurator op betreffend vakgebied dan raden wij u aan het volgende in overweging te nemen. Elk jaar krijgen wij meerdere schilderijen voor onderzoek die onvakkundig gerestaureerd zijn. Meestal zijn deze "restauraties" met achterhaalde of verkeerde middelen en methoden gedaan. Deze middelen en methoden hebben niet zelden de orginele delen van een kunstwerk aangetast. Enkele voorbeelden van aantastingen.
Vaak komt dit omdat de in omloop zijnde kant-en-klare middelen en huismiddelen niet geschikt en zeker niet zonder meer op elk willekeurig kunstobject toepasbaar zijn. Ook is de methode waarop het middel wordt toegepast van belang.
De middelen dienen het orgineel niet aan te tasten en ze dienen reversibel te zijn; dit houdt in dat de aangebrachte middelen op eenvoudige wijze en zonder aantasting van het orgineel moeten kunnen worden verwijderd.
In de loop der eeuwen hebben kunstenaars en ambachtsmensen alsmaar andere materialen en methoden gebruikt om objecten te maken. Zo is er door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld, dat er geen algemene lijn zit in het gebruik van materialen. Een kunstenaar kan bijvoorbeeld verschillende soorten vernis hebben gebruikt, waarvan de een anders reageert op oplosmiddelen dan de ander.

De complexiteit van materialen en hun chemische samenstelling, de manier waarop je als restaurator daarmee om dient te gaan is zo veel, dat er een opleiding van vele jaren voor nodig is om je dat eigen te maken.
De kosten voor het ongedaan maken van een "mislukte" restauratie zijn meestal hoog.

Wij geven geen restauratie-adviezen waar het de techniek betreft.


Schilderijen restauratie opleiding Nederland

Universiteit van Amsterdam
Conservering en restauratie van cultureel erfgoed (minor en master).

> website Universiteit van Amsterdam
Restauratie atelier
Tingietersweg 87
2031 ER Haarlem

+31 (0)23 5514993
atelier@schilderijenrestaurator.nl
schilderijenrestaurator.nl

Locatie/routes »


Social Media

Schilderijen restauratie atelier op Facebook  Schilderijen restauratie atelier op Instagram  Schilderijen restauratie atelier op LinkedIn
rodelijn